X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật thích ca bột đá

.
.
.
.
X