X

Tượng Phật Thuận Duyên

Gỗ - Trầm Hương (Mạ Vàng)

.
.
.
.
X