X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đồng (Mạ Vàng)

.
.
.
.
X