X

Tranh Tượng Phật Thuận Duyên

Phật Tỳ Lô Giá Na

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

Inbox trên facebook

X