X

Tượng Phật Thuận Duyên

Phật Tỳ Lô Giá Na

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
.
.
.
.
X