X

Tượng Phật Thuận Duyên

Chuẩn Đề Bồ Tát

Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
.
.
.
.
X