X

Tượng Phật Thuận Duyên

TƯỢNG

Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa
.
.
.
.
X