X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đông Phương Tam Thánh

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
.
.
.
.
X