X

Tượng Phật Thuận Duyên

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
.
.
.
.
X