X

Tượng Phật Thuận Duyên

Quan Âm Bồ Tát Tự Tại

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

0943777139

.
.
.
.
X