X

Tượng Phật Thuận Duyên

Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

0943777139

.
.
.
.
X