X

Tượng Phật Thuận Duyên

Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
.
.
.
.
X