X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm dát vàng

0943777139

.
.
.
.