X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thánh ngồi

0943777139

.
.
.
.