X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tây phương tam thánh đá ép đẹp

.
.
.
.
X