X

Tượng Phật Thuận Duyên

Nơi phát hành tượng phật đài loan

.
.
.
.
X