X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn để xe

.
.
.
.
X