X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thế phật bằng bột đá

.
.
.
.
X