X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thánh đứng

0943777139

.
.
.
.