X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tài địa ngồi thỏi vàng

.
.
.
.
X