X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng sa bà tam thánh bằng đá ép

.
.
.
.
X