X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm bằng đồng đẹp

.
.
.
.
X