X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật thích ca sứ trắng

0943777139

.
.
.
.