X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di lặc đứng

.
.
.
.
X