X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng ngài dambala

0943777139

.
.
.
.