X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc bồ tát bột đá

0943777139

.
.
.
.