X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng chuẩn đề bồ tát để xe

.
.
.
.
X