X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng bổn sư bằng đá

.
.
.
.
X