X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng bồ tát di lặc bằng bột đá

.
.
.
.
X