X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật di lặc ngồi

.
.
.
.
X