X

Tượng Phật Thuận Duyên

uế tích kim cang bằng đồng

.
.
.
.
X