X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tứ đại thiên vương bằng poly

.
.
.
.
X