X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thích ca bằng bột đá

.
.
.
.
X