X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tế công hòa thượng

0943777139

.
.
.
.