X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm tự tại ngồi

0943777139

.
.
.
.