X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm bồ tát ngồi tự tại

0943777139

.
.
.
.