X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm bằng lưu ly

.
.
.
.
X