X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm bằng bột đá đẹp

.
.
.
.
X