X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật quan âm bằng đồng

0943777139

.
.
.
.