X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật nghìn tay để xe

.
.
.
.
X