X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật hoa nghiêm

0943777139

.
.
.
.