X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di lặc ngồi

.
.
.
.
X