X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng vương bằng gỗ

.
.
.
.
X