X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bồ tát ngồi bằng gỗ

.
.
.
.
X