X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tặng bằng gỗ đẹp

.
.
.
.
X