X

Tượng Phật Thuận Duyên

tôn tượng uế tích kim cang bồ tát

.
.
.
.
X