X

Tượng Phật Thuận Duyên

thờ tháp xá lợi

.
.
.
.
X