X

Tượng Phật Thuận Duyên

quan âm lưu ly 2 mặt

.
.
.
.
X