X

Tượng Phật Thuận Duyên

quan âm bằng lưu ly

.
.
.
.
X