X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật thích ca để xe

.
.
.
.
X