X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật di đà bằng gỗ

.
.
.
.
X