X

Tượng Phật Thuận Duyên

phật a di đà bằng gỗ đẹp

.
.
.
.
X